MARC RAVALOMANANA : MANAN-DANJA AMIKO NY DINAN’NY FIFAMPIFEHEZANA.

Sary sy soratra : Andry Rakotonirainy

Notokanana ny 22 Septambra 2018 teo, teny Ampandrana, ny foibe fampielezan- kevitra ny komity manohana an’i Marc RAVALOMANANA ( KMMR). Herim- pon’ny mpiasa eo anivon’ny Tiko ny nahavitana ity trano be ity, hoy kandida laharana faha 25 , raha nitokana izany . Navoitrany ihany koa fa matoa nilatsaka ny tenany dia manantena fa ho lany ary ao dia ao tsara ny herin- tsaina sy ny fitaovana hiatrehana izany. Vonona ihany koa hampiasa ny traikefa efa hananany hatramin’izay. Mahakasika ny fanampiana ara- bola avy amin’ny vahoaka amin’izao filatsahany ho fidina izao dia nitatitra ny tenany fa ny vahoaka mihitsy no nanolo- tena hanao izany. Zavatra telo no antony izany: ny fandraisana andraikitra ataon’ny vahoaka manohana azy, ny fahatokisan’izy ireo ny kandida faha 25, ary ny fandehanana amin’ny lala-mahitsy.

Ny sakafo hohanin’ny vahoaka no anisan’ny laharam-pahamehana ho azy. Nambarany fa  tsapa ho sahirana tokoa ny tsirairay izay, zara raha mahazo latsakin’ny 2 dolara isan’andro.

Momba ny ady hevitra izay ataony amin’ny kandida Andry Rajoelina ny 03 Novambra izao, nitatitra ny kandida Marc RAVALOMANANA fa vonona amin’izany na dia rampitso ihany aza, satria ny marina no horesahana . Mahakasika ny DINA ara- pitsipi- pitondrantena sy fahitsiana ho an’ireo mpilatsaka ho fidiana, dia manan-danja izany hoy izy satria midika ho tsy  famitahana ny vahoaka hifidy.