KOMITY NY FAMPIHAVANANA MALAGASY/ nAMOAKA NY DINA IFAMPIFEHEZAN’NY KANDIDA

Soratara sy  sary: Andry Rakotonirainy 

05 Oktobra izao no hanatanterahana ny fifanaovan- tsonia ny DINA mamaritra ny fomba sy mendrika sy mahitsy, ho an’ireo kandida 36. Dina izay mamaritra fa toetra mendrika no tokony hoentin’ny tsirairay mandritra ny fampielezan- kevitra sy aorinan’izay. Tsy ho an’ny kandida irery ihany anefa fa eo koa ireo mpanohana azy . Vofaritra ao anatin’ity DINA ity ny : Ny fanekena ataon’ny kandida fa Manaraka ny Didy aman-dalàna manan-kery, ireo Fifanarahana sy Fomba fanao iraisam-pirenena momba ny fifidianana ; • Mandray am-po ny fanajana ny Zo maha-olona voafaritry ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny Zon’olombelona, ny Sata Afrikana momba ny Zon’olombelona sy ny vahoaka ary ny Lalàm-panorenana lany tamin’ny taona 2010 ; • Mandray am-po ny hasin’ny Soatoavina malagasy (Aina, Fanahy, Fihavanana); • Resy lahatra ny amin’ny tsy maintsy hananana fifidianana demokratika sy milamina, hiantohana ny fampiharana ny fitondrana tsara tantana, hanamafisana ny hetsika hiadiana amin’ny kolikoly, sy ny famotsiam-bola ary ny famatsiana ara-bola ny asa fampihorohoroana. • Mahatsapa ny andraikitra tokony ho raisina mba hitandroana sy hanamafisana ny firaisankinam-pirenena sy ny filaminana ara-tsosialy; • Mahatsapa fa fanetribe ho an’ireo rafi-panjakana demokratika, ny toe-karen’ny Firenena sy ny fanjakana tan-dalàna ny fanangonan-karena tsy ara-dalàna; • Sahiran-tsaina ny amin’ny fomba hialàna amin’ny fiverimberenan’ny krizy nateraky ny fifidianana nanomboka tamin’ny fahazoana ny fahaleovantena, ka nitarika ny fahaverezan’ny Soatoavinan, ny Etika sy ny ara-moraly. Ny Alakamisy 20 Septembre teo no nampafantatra ity dina ity ny CMF . Ampahany amin’ireo DINA hifaneken’ny kandida ihany ireo fa ho soratanay manaraka ho anao ny tohiny.