ZANDARIMARIAM-PIRENENA : ZANA-KAZO 1600 VOAVOLY TANY BERONONO

Andry Rakotonirainy
Ho fanatanterahana ilay vina milaza hoe: “MADAGASIKARA VOARAKOTRA ALA” dia nanantontosa fambolen-kazo ny fianakaviamben’ny Zandarimariam-pirenena, izay notarihan’ny Jeneraly Richard RAVALOMANANA, Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria, omaly, tany Beronono Imerintsiatosika. Ny Teny filamatra nentina nanantontosana izany dia ny hoe: “ ZANDARIMARIAM-PIRENENA MIKAJY NY TONTOLO IAINANA”. Karazan-janakazo samihafa miisa 1600 fototra no novolena mba hiarovana ny nofon-tany sy ny tontolo iainana manoloana ny fiovaovan’ny toetrandro ankehitriny. Izao fambolen-kazo izao ihany koa moa dia tafiditra ao anatin’ny famaranana ny fankalazana ny andron’ny Zandarimariam-pirenena ny 02 Aprily, ka ny tobin’ny Zandary rehetra manerana ny Nosy dia samy nanatanteraka izany avokoa. Hitohy isan-taona toy ny mahazatra ny hetsika toy izao. Adidy masina izao nataon’ny Zandarimaria izao ary ho fitandrovana izany dia ho arahi-maso isam-bolana ireo zanakazo novolena mba tsy ahavery maina ny ezaka natao sy ahatrarana ny vina di any hahamaintso indray an’I Madagasikara